Hồ Tấn Đằng
 • Hồ Tấn Đằng
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0905558575
 • HIệu trưởng từ năm 2007 đến nay.
Hồ Thanh Hiền
 • Hồ Thanh Hiền
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905361009
 • Phó hiệu trưởng từ năm 2013.
Nguyễn Đình Hiệp
 • Nguyễn Đình Hiệp
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0935622000
 • Phó hiệu trưởng
Phan Minh Đức
 • Phan Minh Đức
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0984979169
 • Từ năm 2015