Thành tích nhà trường

DANH HIỆU VÀ THÀNH TÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG
1. NĂM HỌC 2011 – 2012
1.1. NHÀ TRƯỜNG:
– Tập thể lao động tiên tiến: Theo QĐ số 657 QĐ-KT ngày 26/7/2012; Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
– Cờ Thi đua: Quyết định số 4925/QĐ-BGDĐT, ngày 09/11/2012 của Bộ GD & ĐT.
– Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 543/QĐ-UBND, ngày 18/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.
1.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 15/2012 QĐ-KT ngày 15/8/2012, CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
2. NĂM HỌC 2012 – 2013
2.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND, ngày 20/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.
2.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: số 186/2013 QĐ-KT ngày 15/8/2013; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
3. NĂM HỌC 2013 – 2014
3.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 16/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông. Bằng số 129.
3.2. CÔNG ĐOÀN
– Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Số 307/2014 QĐ-KT ngày 15/8/2014; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
– Bằng khen: Theo QĐ số 119/ QĐ-LĐLĐ ngày 16/9/2014; LĐLĐ tỉnh Đăk Nông.
4. NĂM HỌC 2014 – 2015
4.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 1951/QĐ-UBND, ngày 02/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông. Bằng số 137.
4.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 446/ QĐ-CĐN ngày 19/8/2015; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
5. NĂM HỌC 2015 – 2016
5.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 2046/QĐ-UBND, ngày 24/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.
5.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 566/ QĐKT-CĐN ngày 12/7/2016; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
6. NĂM HỌC 2016 – 2017
6.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND, ngày 09/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông
6.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 704/ QĐKT-CĐN ngày 17/7/2017; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông và Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Đăk Nông theo quyết định số 502/QĐ-LĐLĐ ngày 28/8/2017 của Liên đoàn lao động tỉnh Đăk Nông.

7. NĂM HỌC 2017 – 2018
7.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động tiên tiến: Theo Quyết định số 607/QĐ-UBND, ngày 12/7/2018 của Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông
7.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 56/ QĐKT-CĐN ngày 19/7/2018; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông và Cờ của LĐLĐ tỉnh Đăk Nông theo quyết định số 502/QĐ-LĐLĐ ngày 28/8/2017 của Liên đoàn lao động tỉnh Đăk Nông.