Thành tích nhà trường

DANH HIỆU VÀ THÀNH TÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG
1. NĂM HỌC 2011 – 2012
1.1. NHÀ TRƯỜNG:
– Tập thể lao động tiên tiến: Theo QĐ số 657 QĐ-KT ngày 26/7/2012; Sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
– Cờ Thi đua: Quyết định số 4925/QĐ-BGDĐT, ngày 09/11/2012 của Bộ GD & ĐT.
– Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 543/QĐ-UBND, ngày 18/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.
1.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 15/2012 QĐ-KT ngày 15/8/2012, CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
2. NĂM HỌC 2012 – 2013
2.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 1488/QĐ-UBND, ngày 20/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.
2.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: số 186/2013 QĐ-KT ngày 15/8/2013; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
3. NĂM HỌC 2013 – 2014
3.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 16/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông. Bằng số 129.
3.2. CÔNG ĐOÀN
– Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Số 307/2014 QĐ-KT ngày 15/8/2014; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
– Bằng khen: Theo QĐ số 119/ QĐ-LĐLĐ ngày 16/9/2014; LĐLĐ tỉnh Đăk Nông.
4. NĂM HỌC 2014 – 2015
4.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 1951/QĐ-UBND, ngày 02/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông. Bằng số 137.
4.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 446/ QĐ-CĐN ngày 19/8/2015; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
5. NĂM HỌC 2015 – 2016
5.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 2046/QĐ-UBND, ngày 24/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông.
5.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 566/ QĐKT-CĐN ngày 12/7/2016; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông.
6. NĂM HỌC 2016 – 2017
6.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động xuất sắc: Theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND, ngày 09/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông
6.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 704/ QĐKT-CĐN ngày 17/7/2017; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông và Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Đăk Nông theo quyết định số 502/QĐ-LĐLĐ ngày 28/8/2017 của Liên đoàn lao động tỉnh Đăk Nông.

7. NĂM HỌC 2017 – 2018
7.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động tiên tiến: Theo Quyết định số 607/QĐ-SGDĐT, ngày 12/7/2018 của Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông
7.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh xuất sắc: Theo QĐ số 56/ QĐKT-CĐN ngày 19/7/2018; CĐN GD&ĐT tỉnh Đăk Nông và Cờ của LĐLĐ tỉnh Đăk Nông theo quyết định số 502/QĐ-LĐLĐ ngày 28/8/2017 của Liên đoàn lao động tỉnh Đăk Nông.
8. NĂM HỌC 2018 – 2019
8.1. NHÀ TRƯỜNG: Tập thể lao động nhà trường đạt hoàn thành nhiệm vụ: Theo Quyết định số 971/QĐ-SGDĐT, ngày 16/7/2019 của Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Đăk Nông. Trong đó có 44 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT, 04 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 01 cá nhân được bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.
8.2. CÔNG ĐOÀN: Công đoàn vững mạnh: Theo QĐ số 59/ QĐKT-CĐN ngày 19/7/2019; CĐN GD& Trong có có 02 tổ công đoàn và 12 cá nhân được Công đoàn ngành tặng giấy khen thoe quyết định số 137/QĐ-CĐN ngày 17/7/2019 của Chủ tịch công đoàn ngành tỉnh Đăk NÔng và có 01 cá nhân được bằng khen của LĐLĐ tỉnh Đăk NÔng theo Quyết định số 231/QĐ-LĐLĐ ngày 28/8/2019 của Liên đoàn lao động tỉnh Đăk Nông.