Trường THPT Đắk Mil

  • Điện thoại: 0501 3.740.503
  • Email: c3dakmil.daknong@moet.edu.vn
  • Địa chỉ: Thị trấn Đăk Mil, Huyện Đăk Mil, Tỉnh Đăk Nông