Hà Huy Thuyết
 • Hà Huy Thuyết
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Tổ trưởng tổ Lịch sử
 • 0989355087
 • Từ năm học 2017-2018
Phạm Viết Ngữ
 • Phạm Viết Ngữ
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • 0914028833
 • Giáo viên môn Địa lý
Hoàng Văn Nghê
 • Hoàng Văn Nghê
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Tổ trưởng tổ Địa lý
 • 0905691492
 • Từ năm 2010-2011 đến nay
Trần Thị Minh
 • Trần Thị Minh
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Tổ trưởng tổ GDCD
 • 0985149963
 • Từ năm học 2007-2008 đến nay