Triển khai thực hiện CV số 2460/SGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2018 của Sở V/v: Tăng cường xây dựng và khai thác sử dụng kho học liệu số toàn ngành, ngân hàng câu hỏi trực tuyến dùng chung và đóng góp vào hệ trức thức Việt số hóa quốc gia,

Lượt xem:

Đọc bài viết