CV SỐ 440 CỦA BAN TS QS HUYỆN, CV SỐ 04 CỦA BAN TS QS BỘ QP VỀ TUYỂN SINH VÀO QS NĂM 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh lớp 12 đọc và thực hiện kịp thời nếu có nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào Quân đội năm 2019